Algemene Voorwaarden Opleiding

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Algemene Voorwaarden

Wie bij Ludiek Trainingen inschrijft voor een opleiding, cursus, training of andere dienst of product, tekent een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. Daarnaast zijn de Algemene Voorwaarden consumenten van de Branchevereniging NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding van toepassing (zie https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/2010/07/Algemene-voorwaarden-consumentenmarkt-Nederlands-vanaf-1-januari-2019.pdf). NRTO heeft de voorwaarden gebaseerd op overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad.

Op uw verzoek stuurt Ludiek Trainingen u deze studievoorwaarden kosteloos toe. Indien u vragen heeft over de voorwaarden, dan lichten wij deze graag toe.

Artikel 1. Definities

In deze studievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

a. Ludiek Trainingen: Ludiek Trainingen met correspondentieadres: Postbus 210, 1160AE te Zwanenburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 34383980.
b. Cursus/Opleiding/Training/Afstandsonderwijs: vorm van onderwijs met directe of indirecte interactie tussen docent/trainer/trainingsacteur en cursist.
c. Cursist: afnemer van één van de in artikel 1b. gedefinieerde diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze studievoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die zijn afgesloten vanaf 01-01-2020 tussen Ludiek Trainingen en cursist betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen en opleidingen. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing op overeenkomsten die voor 01-01-2020 zijn afgesloten. De studievoorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten die betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen Ludiek Trainingen en cursist komt tot stand door ontvangst van een inschrijfformulier via post, fax, e-mail, internet, of overhandiging. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de cursist hiervan een elektronische en/of schriftelijke bevestiging.
 2. Door ondertekening van een inschrijfformulier of digitale verzending van het inschrijfformulier stemt de cursist in met deze studievoorwaarden en met de verzorging van de cursus door Ludiek Trainingen.
 3. De cursist schrijft zich in voor de gehele cursus, dan wel de op het inschrijfformulier ingevulde modules.
 4. Na ontvangst van een ingevuld inschrijfformulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een schriftelijke bevestiging.
  De inschrijving wordt definitief:

  – wanneer er voldoende inschrijvingen zijn om de desbetreffende cursus te laten doorgaan.
  – wanneer er (nog) plaats is in de desbetreffende cursus.

 5. Voorlopige inschrijving gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst. Indien een cursus vol is, kan de cursist op diens verzoek worden ingeschreven voor een cursus waarbinnen nog wel plaats is. De inschrijving voor de vervangende cursus gebeurt onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke cursus.

Artikel 4. Uitvoering cursussen

 1. Ludiek Trainingen verzorgt de cursus zoals deze op de website of in de brochure is omschreven.
 2. Wijzigingen voorbehouden. Raadpleeg onze website dan ook regelmatig.
 3. Inhalen/ uitstellen van lessen: De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.
 4. Uitval docent: indien een docent door ziekte en/of verhindering niet in de mogelijkheid is om een les te verzorgen zal Ludiek Trainingen vervanging regelen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal de cursist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. In deze gevallen heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding. Cursist behoudt wel het recht op een inhaalles, die door Ludiek Trainingen wordt georganiseerd.
 5. Annulering van cursussen door Ludiek Trainingen:
  In geval van onvoldoende aanmeldingen voor een cursus is Ludiek Trainingen gerechtigd de cursus te annuleren. Indien een cursus niet doorgaat wordt binnen 30 dagen na het verstrijken van de eerste lesdatum het betaalde cursusgeld gerestitueerd. Hierbij moet de cursist aangeven op welke rekening het bedrag teruggestort moet worden.
  De cursist maakt geen aanspraak op vergoeding van eventueel geleden schade. Ludiek Trainingen zal de cursist een aanbod doen om dezelfde cursus op een andere locatie / tijdstip te volgen, indien daar mogelijkheden voor zijn.

Artikel 5. Examens

 1. Naast het afnemen van eigen examens, leidt Ludiek Trainingen op voor examens van derden. De cursist dient zelf zorg te dragen voor tijdige aanmelding en/of inschrijving voor het examen bij de examinerende instantie. In de meeste gevallen brengt de examinerende instantie bij de cursist een geldbedrag in rekening voor het examen.
 2. Op de website en in de brochures wordt kenbaar gemaakt wie de verantwoordelijke exameninstantie is.

Artikel 6. Annulering cursus (door cursist)

 1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake een
  cursus met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de bedenktijd van veertien dagen (zie artikel 7.2), de volgende annuleringsregeling:

  a. annulering voordat de cursus is begonnen geschiedt door middel van een schrijven of per e-mail;
  b. bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de cursus is de consument 10% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
  c. bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de cursus is de consument 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50-;
  d. bij annulering korter dan 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus is de consument 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
  e. bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de cursus is de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
  f. na aanvang van de cursus is annulering niet meer mogelijk. Tussentijdse beëindiging of indien cursist anderszins niet meer aan de cursus deelneemt, geeft geen recht op enige terugbetaling.

 2. Overmacht: indien een cursist niet in staat is de cursus te volgen, kan de cursist Ludiek Trainingen schriftelijk verzoeken deel te nemen aan een op een later tijdstip aan te vangen cursus onder de voorwaarde dat:

  – overmacht kan worden aangetoond met bewijzen cq. verklaringen
  – het cursusgeld binnen de gestelde termijn is voldaan;
  – de vervangende cursus, waaraan de cursist wil deelnemen, ruimte biedt;
  – de cursus doorgang vindt;
  – maximaal één jaar na datum.

  Indien cursist van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken dient hij dit voor aanvang van de lessen schriftelijk, per e-mail aan Ludiek Trainingen door te geven. Er wordt 10% van het cursusgeld in rekening gebracht, met een minimum van € 50,-;
  Deze mogelijkheid tot uitstel staat uitdrukkelijk los van de geldende betalingsverplichting.

Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst

 1. De cursist kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de consument verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan.
 2. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot een cursus heeft de cursist het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
 3. Bij een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de cursist een termijn van veertien dagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst
  van het lesmateriaal. De cursist dient het lesmateriaal terug te zenden.
 4. Met inachtneming van het bepaalde in 7.5, heeft de cursist in geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en  7.3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. Ludiek Trainingen betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
 5. In geval van ontbinding overeenkomstig 7.2 en 7.3 dient de cursist eventueel van Ludiek Trainingen ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aangetekend aan Ludiek Trainingen terug te zenden. Kosten voor retourzending zijn voor de cursist. Het terugzenden geschiedt voor risico van de cursist.
 6. Indien de consument een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit 7.2 en 7.3 wordt, zonder dat de consument een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van Ludiek Trainingen aan de cursist van rechtswege ontbonden.
 7. Geen recht op ontbinding overeenkomstig 7.2 bestaat, als het onderwijs door Ludiek Trainingen met instemming van de cursist is begonnen, voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Artikel 8. Prijzen

 1. De opgegeven prijzen van cursussen zijn prijzen in euro’s exclusief 9 – 21 % BTW. De lesgelden zijn, indien van toepassing, inclusief boeken en examengeld tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De prijzen zoals Ludiek Trainingen deze in haar brochures, op haar website of anderszins kenbaar heeft gemaakt, kunnen te allen tijden gewijzigd worden. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
 3. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal, de prijs wordt verhoogd.
 4. Lid 2 en 3 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 9. Levering lesmateriaal

 1. Ludiek Trainingen levert, indien van toepassing, het lesmateriaal tijdig aan de cursist.
  Het door de cursist bestelde lesmateriaal wordt zover mogelijk voor de aanvang van de cursus verzonden naar het op het aanmeldingsformulier vermelde adres, dan wel in de klas uitgedeeld.
 2. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt door Ludiek Trainingen vervangen, indien dit aan Ludiek Trainingen toe te rekenen is.
 3. De cursist krijgt het door Ludiek Trainingen verstrekte lesmateriaal pas in eigendom nadat het volledig verschuldigde lesgeld is voldaan.
 4. Copyright van alle door Ludiek Trainingen gebruikte lesmateriaal en examens berust bij Ludiek Trainingen, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in het lesmateriaal.

Artikel 10. Betaling

 1. Na ontvangst van het schriftelijke of elektronische inschrijfformulier door Ludiek Trainingen is de cursist het gehele cursusgeld aan Ludiek Trainingen verschuldigd. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar door Ludiek Trainingen. Indien sprake is van termijnbetaling zoals vermeld in artikel 10.6, zijn bedragen later opeisbaar.
 2. Betaling dient te geschieden voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld. De cursist is in verzuim vanaf het verstrijken van de vervaldatum. Ludiek Trainingen zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de cursist de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering, alsnog te betalen.
 3. Wanneer het cursusgeld niet, niet tijdig of niet volledig wordt voldaan, is Ludiek Trainingen gerechtigd boven het verschuldigde cursusgeld, ook wettelijke rente, (buitenrechtelijke) incassokosten en administratiekosten aan de cursist in rekening te brengen.
 4. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 12 en 13 bepaalde, zal Ludiek Trainingen het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.
 5. Indien de cursist op het inschrijfformulier aangeeft het studiemateriaal via Ludiek Trainingen te willen bestellen, geldt hetgeen wat in voorgaande leden ten aanzien van de betaling van het cursusgeld is bepaald ook voor de betaling van het boekengeld, met dien verstande dat restitutie van boekengeld mogelijk is, mits deze ongeopend teruggestuurd worden binnen 7 werkdagen na ontvangst.
 6. Betaling in termijnen is mogelijk voor zover dit op de website en in de brochure staat aangegeven.
 7. De cursist die het cursusgeld via een automatische incasso in maandelijkse termijnen van zijn/haar giro/bankrekening laat afschrijven, heeft het recht een automatische afboeking binnen 30 dagen terug te laten boeken. De cursist dient zijn/haar bank daar tijdig opdracht toe te geven. Het onrechtmatig storneren van de betaling bevrijdt de cursist echter niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 11. Privacy

Door cursisten verstrekte informatie wordt door Ludiek Trainingen, haar personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Ludiek Trainingen zal deze informatie alleen gebruiken om de cursist te (blijven) informeren over haar opleidingen of daaraan gerelateerde informatie. Hierbij houdt Ludiek Trainingen zich aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Artikel 12. Vragen en klachten

 1. Ludiek Trainingen streeft ernaar om vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud en organisatie van de cursus binnen een termijn van 10 werkdagen te beantwoorden, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Ludiek Trainingen per omgaande beantwoord met een bericht
  van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ludiek Trainingen, nadat de cursist de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. De cursist maakt zijn klacht zo spoedig mogelijk schriftelijk kenbaar. Alleen dan zal Ludiek Trainingen de klacht in behandeling kunnen nemen. Ludiek Trainingen adviseert de cursist om de klacht per brief danwel per e-mail te versturen. Ludiek Trainingen zal er alles aan doen de desbetreffende klacht zo spoedig mogelijk naar behoren op te lossen. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de cursist zijn of haar rechten ter zake verliest.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 13.

Artikel 13. Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht, tenzij op grond van dwingend recht het recht van een ander land van toepassing is.
 2. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Particuliere Onderwijsinstellingen, Bordewijklaan 46, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag geschillencommissie.nl
 3. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 (de klachtenprocedure) bij Ludiek Trainingen heeft ingediend en dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
 4. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Wanneer de cursist een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is Ludiek Trainingen aan deze keuze gebonden.
 7. Wanneer Ludiek Trainingen een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, vraagt zij eerst de cursist schriftelijk zich binnen 5 weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Ludiek Trainingen kondigt daarbij aan dat zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 8. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van een bindend advies.

Ludiek Trainingen
Zwanenburg