Algemene voorwaarden

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Artikel 1 Algemeen
 1. Onze naam is Ludiek Trainingen. Hierna hebben we het over ‘wij’, ‘we’ en ‘ons’. Jij bent onze klant en we noemen je hierna ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ en ‘jouw’.
Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden passen we toe op alle overeenkomsten die wij met jou sluiten. Die overeenkomsten gaan over alle mogelijke opdrachten die we voor je uitvoeren: van het verzorgen van trainingen, opleidingen, coachingsessies tot trainingsacteren, schrijfopdrachten, adviesdiensten en dergelijke. Hierna spreken we steeds van ‘training’. Dat is wel zo overzichtelijk.
 2. Soms bespreken we samen dat we het anders doen. Dit bevestigen we dan altijd met een e-mail.
Artikel 3 De overeenkomst
 1. Jij bevestigt de overeenkomst door onze opdrachtbevestiging te ondertekenen en terug te sturen (per post of gescand per e-mail). Je maakt een opdracht ook definitief als je per e-mail akkoord gaat.
Artikel 4 Verplaatsing door ons
 1. Wij mogen onze trainingen verplaatsen als er sprake is van overmacht. Met overmacht bedoelen wij bijvoorbeeld ernstige verkeersproblemen, calamiteiten bij jullie of op de trainingslocatie, ziekte van de trainer of kapotte vervoersmiddelen van de trainer en/of acteur ontstaan tijdens de reis naar de locatie. In deze gevallen overleggen wij met jou om de training op een andere datum in te plannen. Je kunt ons geen kosten in rekening brengen voor een verplaatsing van onze kant.
 2. Je hoort van tevoren welke trainer en/of acteur bij jou een training verzorgt. Het staat ons wel altijd vrij een andere trainer en/of acteur in te zetten. Uiteraard informeren we je hierover.
 3. Wij mogen een open inschrijving kosteloos verplaatsen. Dit kan maximaal twee keer.
 4. We mogen de duur en/of de opzet van een open roostertraining altijd aanpassen.
Artikel 5 Annuleringsvoorwaarden
 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde opleiding of opleidingsmodule naar het oordeel van Ludiek Trainingen onvoldoende is, staat het Ludiek Trainingen vrij om met de klant overeen te komen dat de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, datum en/of tijdstip zal worden gevolgd. Indien Ludiek Trainingen en de klant geen overeenstemming bereiken over deze wijziging(en), dan heeft de klant het recht de betreffende opleiding of de betreffende opleidingsmodule kosteloos te annuleren. De klant is in dit geval gehouden de kosten voor de reeks aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
 2. Soms loopt de planning niet zoals je had bedacht. Je kunt daarom in nood een training verplaatsen. Intrekken van een verstrekte opdracht kan niet.
 3. In geval van overmacht bieden we jou de mogelijkheid de cursus op een ander moment alsnog te volgen.
 4. Tot zes kalenderweken voor de training verplaats je de training gratis. Doe je dit binnen zes kalenderweken voor de start, dan betaal je 25% van het factuurbedrag van de dag(en) die je verplaatst. Verplaats je de training binnen vier kalenderweken dan betaal je 50% van dit bedrag. Je betaalt 100% als je dit korter dan een kalenderweek van te voren doet.
 5. Bij een open inschrijving werkt het anders. Ben je ingeschreven en kun je die dag toch niet zelf naar de training komen? Laat dan een collega jouw plaats innemen. Wij rekenen hiervoor 25 euro administratiekosten. Heb je geen vervanging, dan ontvang je geen geld terug. Weer inschrijven kan altijd. Je betaalt dan opnieuw.
 6. Voor deelnemers (consumenten) geldt een wettelijke bedenktermijn van 14 dagen vanaf ondertekening van de overeenkomst. Binnen deze termijn heeft u het recht op een kosteloze annulering.
 7. Wanneer de (eerste) training(sdag) heeft plaatsgevonden, waarbij jij hebt deelgenomen, binnen de 14 dagen van de bedenktermijn dan vervalt het recht op een kosteloze annulering.
Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst
 1. Wij werken bij incompany trainingen altijd met een plan van aanpak. Maar we weten ook dat het in de werkelijkheid soms nodig is een plan bij te stellen. Hierover hebben we het dan samen. Prettig te weten dat wij de overeenkomst tussen jou en ons natuurlijk alleen wijzigen als je het hiermee eens bent.
Artikel 7 Kosten
 1. Je ontvangt van ons voorafgaande aan de training een overzichtelijke factuur.
  Je betaalt het totale factuurbedrag vervolgens binnen veertien dagen na de factuurdatum.
 2. Wil je liever in termijnen betalen? Vraag ons naar de mogelijkheden. Bij het betalen in termijnen verzoeken wij je de eerste termijn te voldoen voor aanvang van de (eerste) training.
 3. Wij gaan ervan uit dat je op tijd betaalt. Verwacht je dat dit niet lukt? Neem dan contact met ons op. In het uiterste geval stellen wij de training uit totdat je betaalt.
 4. Ludiek Trainingen is erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) waardoor sommige trainingen uit ons aanbod vrijgesteld van BTW aangeboden mogen worden.
Artikel 8 Geheimhouding
 1. In een training bespreken mensen veel met elkaar: ze delen zowel persoonlijke verhalen als bedrijfsinformatie. Deze informatie is natuurlijk niet voor iedereen bedoeld. We behandelen daarom alle informatie vertrouwelijk. We bedoelen dan alle informatie die we delen tijdens trainingen, voorbereidingen en evaluaties. En dit geldt voor alle mensen die wij inzetten. We verwachten deze geheimhouding ook van jou en je collega’s.
 2. De inhoud van het contact met onze cursisten en opdrachtgevers (al dan niet in individuele begeleiding) is vertrouwelijk. De inhoud van voorstellen en bevestigingen alsmede financiële gegevens zijn ook vertrouwelijk.
 3. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst, van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 9 Auteursrecht
 1. Met veel plezier en aandacht maken wij voor jou een training. Het auteursrecht en de copyright van deze training en het bijbehorende materiaal ligt bij ons.
 2. Dit betekent dat alleen wij de training mogen geven en ons trainingsmateriaal mogen gebruiken. Je mag het materiaal (denk aan Powerpointpresentaties, hand- outs en oefeningen) dus niet zelf publiceren, vermenigvuldigen of gebruiken. Ook mag je onze training (denk aan opzet, lesplan, oefeningen) niet zelf geven of laten geven.
Artikel 10 Aansprakelijkheid
 1. Samen spreken we af hoe wij een training zo goed mogelijk uitvoeren voor je. Reken erop dat wij altijd ons uiterste best doen.
 2. We zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat in aanloop naar, tijdens, door of na onze trainingen.
Artikel 11 Persoonsgegevens
 1. Als je met ons samenwerkt, mogen wij je naam en logo gebruiken. Bijvoorbeeld in het materiaal, op onze website en via social media. Ook het commentaar van deelnemers kunnen we gebruiken in teksten of op websites.
 2. Alle andere privégegevens, persoonlijke verhalen en bedrijfsmatige informatie vallen onder de geheimhoudingsplicht. Wij vinden het erg belangrijk zowel jouw als onze persoonlijke en bedrijfsbelangen te beschermen.
 3. Op onze evaluatieformulieren vragen we naar het e-mailadres van een deelnemer. Dit e-mailadres gebruiken wij om gerichte mailings te sturen. Een deelnemer kan er uiteraard voor kiezen geen e-mailadres in te vullen.
Artikel 12 Maximale groepsgrootte
 1. Onze trainingsgroepen bestaan uit maximaal twaalf (12) personen. Dit doen we om een zo groot mogelijk leereffect te behalen. Wil je dit anders dan spreken we dit samen van te voren goed af.
Artikel 13 Contact met trainer, coach, acteur
 1. Als wij voor jou aan de slag gaan, heb je contact met mensen van ons kantoor en uiteraard ook met de trainer, coach of acteur die de opdracht uitvoert. Wij werken vaak met freelancers om jou zo goed mogelijk te bedienen. Wij hebben met hen heldere afspraken over rechtstreeks werken met jou. Die afspraak geldt ook voor jou: je mag binnen één (1) jaar na afronding van een opdracht niet rechtstreeks of via andere partijen werken met een freelancer die voor ons bij jou een opdracht heeft uitgevoerd. Doe je dat wel, dan mogen wij jou voor die opdracht een factuur sturen. Tegen de tariefafspraken die wij eerder met jou maakten.
Artikel 14 Klachten
 1. Klachten kunnen schriftelijk, via e-mail of via het contactformulier worden ingediend bij Ludiek Trainingen.
 2. De ontvangst van de klacht wordt binnen twee (2) weken schriftelijk bevestigd aan de indiener
 3. Binnen vier (4) weken kan de indiener een inhoudelijke schriftelijke reactie verwachten. Als er langere tijd nodig is voor onderzoek wordt de indiener van de klacht voor het aflopen van deze termijn op de hoogte gesteld. Daarbij wordt een nieuwe datum gecommuniceerd wanneer verwacht wordt uitsluitsel te kunnen geven.
 4. Mocht de klacht niet naar tevredenheid van beiden partijen kunnen worden afgehandeld, dan zal een onafhankelijke derde om bindend advies worden gevraagd. Deze onafhankelijke derde is de heer D.Yildirim (info@denizsoner.com).
  Dit advies is enkel bindend voor Ludiek Trainingen. Eventule consequenties zullen door Ludiek Trainingen zo spoedig worden uitgevoerd.
 5. Klachten worden vertrouwelijk behandeld.
 6. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van twee (2) jaar bewaard.
Artikel 15 Toepasselijk recht
 1. Gelukkig hebben wij tot nu toe alleen maar tevreden klanten. En is er iets, dan komen we er altijd samen wel uit. Lukt dat niet, dan is er altijd nog het Nederlands recht. Op elke overeenkomst die wij met jou aangaan, is het Nederlands recht van toepassing. In dit uiterste geval vragen we de rechter in Amsterdam om duidelijkheid.